תקנון ויצירת קשר

יצירת קשר

ניתן ליצור עימנו קשר טלפוני:
04-6407590

או באמצעות הדואר האלקטרוני:
contact-us@gamezoo.co.il

אתר האינטרנט של ג.ע.ש זה ואתרי החברה מוגבלים לשימוש אישי, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של ג.ע.ש ואתרי החברה. זהו תמצית תקנון האתר ותנאי השימוש בו. תקנון מלא נמצא במשרדי החברה.

ג.ע.ש רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג.ע.ש ואתרי החברה בקשר לכך.

ג.ע.ש אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי ג.ע.ש, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל ג.ע.ש או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ו-ג.ע.ש לא תהא אחראית לכל נזק - ישיר או עקיף - עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

אין החברה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ג.ע.ש ושאר אתרי החברה ו/או מי מעובידה ומנהליה אינם אחראים לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

מבלי לגרוע מן האמור, החברה אינה אחראית לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

לשימת לבך, ג.ע.ש שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לפי שיקול דעתה, וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית ביותר באמצעות קישור זה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של ג.ע.ש ואתרי החברה ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל gaash@alternativli.co.il ג.ע.ש תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

תכנים המפורסמים בג.ע.ש ואתרי החברה על ידי גולשים
חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר, אך כך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך, הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע הסתה, עבירות, פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק; תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; תכנים אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך; תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא; תכנים אשר אינם רלוונטיים לפורום או לצ'ט בו הנך נמצא.

ג.ע.ש ואתרי החברה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שתמסור לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והחברה אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על כן, החברה לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

ג.ע.ש לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שתגרם לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

דע, כי במשלוח תכנים לפרסום באתר זה, הנך מקנה באתר זה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתה (ראה הרחבה תחת הכותרת "קניין רוחני", להלן). משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, ולא תהיה זכאי בעתיד, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר זה.

עליך לדעת, כי כל מידע שתמסור לפרסום בג.ע.ש ואתרי החברה יהא גלוי לכל משתמש אחר ברשת האינטרנט. על כן, עליך לנהוג בהיגיון, בזהירות ובתבונה במסירת פרטים אישיים ותנאי תשלום, כמו גם בטיפול בתגובות המתקבלת אצלך בעקבות השימוש בג.ע.ש ואתרי החברה או בעקבות פרסום פרטים מזהים כלשהם.

ג.ע.ש ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי הקצה השונים. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, מבטחים, יועצים, מטפלים וכיוצא באלה). ג.ע.ש מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, ג.ע.ש אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות - ישירות ועקיפות - של השימוש בהם, העלולות להיגרם לך או לצדדים שלישיים אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלה, וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן. למען הסר ספק מובהר כי האתר הינו גורם מקשר בלבד ואינו צד לעסקה בין מטפל לבין גולש ו/או מי מטעמו אשר יגיעו או הגיעו למטפל דרך האתר וכי לא תהיה למפעיל ו/או מי מטעמו כל אחריות (אזרחית ופלילית) ו/או חבות כלשהי להפסד, הוצאה ו/או לנזק, מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, העלולים להיגרם לגולש ו/או מי מטעמו הנובע מטיפול רשלני ו/או לקוי ו/או לאי קבלת התוצאה הרצויה או המובטחת הקשורה בטיפול של המטפל ו/או אי שביעות רצון ממנו ומלוא האחריות לכך תחול על המטפל בלבד.

יתכן כי באתר יופיעו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם. מאחר ולג.ע.ש ואתרי החברה אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות שכאלה, הנך מאשר ומסכים כי ג.ע.ש ואתרי החברה אינה אחראית לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים ("החומרים") שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי ג.ע.ש לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

קניין רוחני
כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט ג.ע.ש ואתרי החברה - לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ג.ע.ש ואתרי החברה בכתב ומראש. שמה של ג.ע.ש ואתרי החברה, שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של החברה, הינם קניינה הבלעדי של ג.ע.ש.

על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום בג.ע.ש ואתרי החברה נשארות בבעלותך. עם זאת, עליך להישמר, שלא למסור לג.ע.ש ואתרי החברה תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. במסירת תוכן כלשהו לפרסום בג.ע.ש ואתרי החברה, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו, וכי הנך בר-רשות להתרת פרסומם בג.ע.ש ואתרי החברה. במסירת תוכן לפרסום בג.ע.ש ואתרי החברה, הנך מקנה לה רשיון חינם שאינו מוגבל בזמן, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולהשתמש במידע לפי שיקול דעתה, בכל שירותי התוכן שהיא מספקת, ובכל מכשיר קצה.

דואר אלקטרוני (דוא"ל) ופרטיות
החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית ג.ע.ש ואתרי החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי. למידע נוסף, ראה הכללים בדבר הגנת הפרטיות.

על אף האמור לעיל, דע כי חלק מהשירותים באתרי ג.ע.ש טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך ודרכי ההתקשרות עמך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים טעוני הרישום.

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של ג.ע.ש ויעשה בו שימוש לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו לא תוכל להשתמש בשירותים אלה.

עם רשומך במאגר המידע של ג.ע.ש ואתרי החברה, תהא ג.ע.ש רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל ג.ע.ש ואתרי החברה לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת אותך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה רישמית לג.ע.ש.


חברת ג.ע.ש שיווק ומסחר באינטרנט בע"מ (להלן: "ג.ע.ש" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. אתר זה משמש כשער כניסה לרשת האינטרנט. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולרים, טכנולוגיית WAP, אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות, בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות ג.ע.ש ואתרי החברה ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לג.ע.ש זכות שימוש בו.

תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתרי ג.ע.ש ובמשרדי החברה. במקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של ג.ע.ש ואתרי החברה מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי ג.ע.ש בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

קניות, פרסומות ומידע מסחרי
החברה, וכן מי שקיבל היתר ממנה בכתב, והם בלבד, רשאים לפרסם באתר ג.ע.ש ואתרי החברה פרסומות ומידע מסחרי מטעמה או מטעם צד שלישי, בכל דרך שתראה לנכון. חל איסור מוחלט למחוק, לפגוע, לשבש, להתערב או להתנגד לכל פרסומת או מידע מסחרי כאמור, בכל אמצעי או דרך. ג.ע.ש ואתרי החברה תהא רשאית, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, למחוק כל פרסומת או מידע מסחרי אחר שפורסמו בניגוד לתנאי השימוש.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לג.ע.ש ואתרי החברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באתר.

ג.ע.ש תהא רשאית להציע לך כמשתמש באתרי החברה, מפעם לפעם ובכפוף להסכמתך לכל הוראות תנאי שימוש אלה במלואן וכלשונן, להשתתף במבצעים, הטבות, ספיישלים חידונים, תחרויות, וכיו"ב, חלקם נושאי פרסים.

הפסקת שימוש ושיפוי
ג.ע.ש ואתרי החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותיה, אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה, לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וחסימת IP.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא ג.ע.ש ואתרי החברה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

אתה תשפה את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

תנאי שימוש אלה מצטרפים להוראות כל תקנון אחר המצוי באתר ג.ע.ש, ובמקרה של אי התאמה, גוברות הוראות התקנונים הספציפיים הנמצאים במשרדי החברה.

על הסכם זה, כמו גם על הוראות כל התקנונים ותנאי השימוש האחרים המופיעים באתר ג.ע.ש ואתרי החברה, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב - יפו.

תנאי שימוש בפורומים של ג.ע.ש ואתרי החברה
ג.ע.ש ואתרי החברה מאפשרת לגולשים להשתתף בפורום הגולשים, לכתוב הודעות שיופיעו בפורום הגולשים, לכתוב תגובות לכתבות המתפרסמות באתרי ג.ע.ש ולעיין בהודעות של גולשים אחרים בפורום הגולשים או בתגובות להודעות.

בכניסתך לפורום הגולשים הנך מאשר את הסכמתך לתנאי השימוש כמפורט להלן. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי כל שימוש בפורום שלא בהתאם לתנאים אלה הינו אסור בהחלט.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי תנאי השימוש בפורום גולשים יחולו, בשינויים המחויבים, גם על כתיבת ומסירת תגובה לכתבה באתר ג.ע.ש ואתרי החברה ועל העיון בתגובות של גולשים אחרים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן המופיע בפורום הגולשים אינו התוכן המסופק על ידי ג.ע.ש ואתרי החברה, וכי ג.ע.ש אינה נושאת בכל אחריות בנוגע לנכונות, דיוק, טיב ואמינות ההודעות בפורום הגולשים, לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם במסגרת פורום הגולשים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי ג.ע.ש אינה אחראית לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף, שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש במידע שבפורום הגולשים, או מצפייה ו/או שימוש במידע המופיע בקישוריות לאתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים המופיעים בפורום הגולשים

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי התוכן וההודעות המופיעים בפורום הגולשים הם באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפורום. כמו כן, הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי בשימוש בפורום הגולשים אתה עלולים להיות חשופים למידע שגוי, מטעה, פוגעני, בלתי חוקי וכד', וכי לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה מג.ע.ש ואתרי החברה בעניין זה.

ג.ע.ש ואתרי החברה אינה אחראית לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה להודעה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה לפורום הגולשים.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתמש בפורום הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי הידיעות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק.

כמשתתף בפורום הגולשים הנך מסכים ומתחייב בזאת באופן בלתי מסויג לפעול כדלקמן:

1. לא לשלוח כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שאינם חוקיים ו/או מפרים הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיקים ו/או מאיימים ו/או גסים ו/או מטרידים ו/או פוגעניים ו/או גזעניים ו/או משמיצים ו/או עלולים להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלולים לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

2. לא להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

3. לא לפגוע בפרטיותו של גולש אחר (להעביר מידע באמצעות הפורום או באמצעים אחרים על גולש אחר, לרבות שמו, מספר הטלפון שלו, פרטי מנוי תכנת המסרים בה הוא משתמש או כל אמצעי זיהוי אחר).

4. לא לשלוח לפורום הגולשים מידע העלול לשדל משתמש אחר ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק.

5. לא לשלוח חומר הכולל וירוס ו/או תוכנת מחשב העלולים לגרום לנזק לאתר ג.ע.ש ואתרי החברה או למשתמש בפורום הגולשים.

6. לא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין.

7. לא לפרסם ו/או להציע למכור טובין או שירותים למטרות מסחריות.

8. לא לערוך או להעביר סקרים, תחרויות, משחקי פירמידה או מכתבי שרשרת.

9. לא להוריד מהרשת (Download) קובץ או תוכן אחר שפורסם בידי משתמש אחר בפורום הגולשים, אשר ידוע לך, או מן הדין סביר שידוע לך, כי אסור להפיצם בדרך זו.

10. לא לזייף או למחוק אזכור של פרטי מחבר, הודעות משפטיות או אחרות, או כל ציון בלעדיות או סימון המעיד על מקורם של תכנים ו/או כתבות ו/או תוכנות ו/או כל חומר אחר הכלול בקובץ ו/או טקסט ו/או תמונה שנטענו ו/או הועלו באופן אחר על הרשת.

11. לא להגביל או למנוע את השימוש וההנאה של משתמש אחרים בפורום הגולשים.

12. לא להעלות לפורום הגולשים הודעות פרסומיות בצורה ישירה או במסווה של הודעות תוכן.

13. לא להעלות קבצים (Upload) המכילים תוכנות או כל חומר אחר שחלות עליו זכויות צדדים שלשיים כלשהם, ובכלל זה זכות קניין רוחני, זכות הפרטיות, זכות הפרסום וכד'.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי משלוח הודעה לפורום הגולשים מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר ג.ע.ש ואתרי החברה לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי ג.ע.ש ואתרי החברה רשאית, אך לא חייבת, להסיר ו/או למחוק תגובה, או חלק ממנה, שלפי שיקול דעתה הבלעדי של ג.ע.ש או של מי מטעמה, חורגת מהנורמות הראויות בעיניהם לפורום גולשים, לרבות אך לא רק תגובה שיש בה משום תועבה, פגיעה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, הפרה, לשון גסה, נושא מגונה או איסור על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא. במקרה בו תימחק תגובה או שימחקו חלקים ממנה כאמור, ג.ע.ש אינה חייבת ליידע איש או להתריע בדבר הסרת ו/או מחיקת המידע. במקרה של מחיקה כאמור לא תהא לך כל טענה כנגד ג.ע.ש ואתרי החברה ו/או מי מטעמה.

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות לפורום הגולשים, מסכים בזאת ומתחייב לשפות את ג.ע.ש ואתרי החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, ושאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

הנך מאשר כי ידוע לך וכי אתה מסכים לכך, כי ג.ע.ש אינה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמש בפורום הגולשים, ובנוסף היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלה ידועים לה) במקרים הבאים:
1. אם השימוש שעשה המשתמש בפורום הגולשים ו/או החומר ו/או המידע אותם פרסם המשתמש בפורום הגולשים או עשה בהם שימוש - אינו חוקי.

2. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש קשור ו/או נוגע להליכים משפטיים ו/או נדרש לצורך הליכים על ידי צד ג' כלשהו ו/או על ידי הרשות המוסמכת.

3. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש על מנת לאכוף את יישומם הנכון והתקין של הוראות ותנאים אלה.

4. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עושה בהם שימוש נדרשים להגנת האינטרסים של ג.ע.ש ואתרי החברה.

5. אם החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש נדרש לשם הגנה על חיי אדם, שלמות גופו או כבודו.

6. אם ג.ע.ש נדרשת לגלות את החומר ו/או המידע שהמשתמש עשה בהם שימוש מכוח צו שיפוטי או פסק-דין.

ג.ע.ש שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות ותנאי השימוש בפורום הגולשים בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה המוחלט, והמשתתף בפורום הגולשים מתבקש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

ג.ע.ש תהא רשאית להפסיק באופן מיידי, חד צדדי, וללא מתן הודעה מראש, את פורום הגולשים, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או זכות תביעה ו/או דרישה בגין כך.

ג.ע.ש ואתרי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לאתר חומר פוגעני ו/או מפר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות כל דין. עם זאת, באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המתפרסם בפורום הגולשים הועתק באופן שפוגע בזכויותיך, ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או בצד שלישי ו/או הפרת חוק כלשהו - אנא הודע על כך מיידית לג.ע.ש בצירוף פרטים מלאים.

תנאי שימוש בצ'ט - ג.ע.ש
מערכת הצ'טים בג.ע.ש ואתרי החברה הינה במה להבעת דעה בכל נושא. העקרונות המנחים את מערכת הצ'טים של ג.ע.ש הינם עקרון חופש הביטוי מחד, ושמירה על חוקי מדינת ישראל מנגד. מערכת הצ'טים של ג.ע.ש מזמינה אותך להביע דעתך מעל במה זו, תוך שמירה על חוקי המדינה וכללי המשחק המקובלים, וזאת כדי לאפשר דיון פורה, יעיל והוגן.

תנאי שימוש אלה מגדירים את התנאים החלים עליך בעת השימוש בצ'ט של ג.ע.ש. אנא קרא את הוראותיו היטב בטרם כניסתך לצ'ט. אם אינך מסכים להם או לחלקים מהם, אינך רשאי להשתמש בצ'ט. כניסה לצ'ט ו/או מסירת מידע לפרסום בצ'ט ו/או קריאת הודעות המתפרסמות בצ'ט מהוות חזקה חלוטה להסכמתך לתנאי שימוש אלה.

בתנאי שימוש אלה: "מסרים" - לרבות הודעות, תכנים, מידע או פרטים.

כללי התנהגות ושימוש
1. השימוש בצ'ט הינו בכפוף להוראות כל דין ולתנאי השימוש כפי שיקבעו מעת לעת על ידי ג.ע.ש.

2. אין לפרסם מסרים המכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק "סוסים טרויאניים", "פצצות לוגיות" ותוכנות עיקוב ברשת.

3. אין לפרסם בצ'ט מסרים מזיקים ו/או שאינם מדויקים ו/או המהווים תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.

4. מסרים המועלים לצ'ט חייבים להיות רלוונטיים לנושא הצ'ט שאליו הם מועלים. מערכת ג.ע.ש רשאית למחוק מסרים שאינם רלוונטיים לצ'ט שאליו הם מועלים, או להעבירם אל הצ'ט הרלוונטי.

5. אין לפרסם בצ'ט תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או פרסומי, אלא בהיתר מפורש מראש ובכתב מג.ע.ש ואתרי החברה.

6. בבחירת שם לחדרים אין לבחור שם שהינו מזיק, או שיש בו משום תועבה, פגיעה, העלבה, הפצת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, ניבול פה, השמצה, לשון גסה או בוטה, נושא מגונה או מסרים האסורים על פי דין ו/או הסכם, מפורש או מכללא.

7. אין להעביר מסרים המעודדים מעשים שעלולים לגרום לעבירות פליליות, לחבות אזרחית או להפרת חוק או תקנה, מקומית, ארצית או בינלאומית.

8. אין לפרסם בצ'ט מסר אשר זכויות היוצרים בו אינן שייכות לך, אלא אם קיבלת למטרה זו את הסכמת בעל זכויות היוצרים בכתב ומראש. כמו כן, אין לפרסם בצ'ט כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר אשר זכויות הקניין הרוחני בהם אינן שייכות לך.

9. אין להפריע לשימושו של כל משתמש אחר ו/או כל ישות אחרת בצ'ט.

ג.ע.ש ואתרי החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או למנוע מגולש גישה ו/או שימוש לכל שירות באתר, לרבות כתיבה וקריאה בצ'טים, וזאת ללא מתן התראה או הסברים לגולש מראש או בדיעבד.

לצורך כך, וואלה תהא רשאית להשתמש ביישומון אשר יותקן במחשבך ו/או במכשיר הנייד שלך. הגולש אינו חייב להסכים להפעלת היישומון אולם אז לא תהא ההשתתפות בצ'אט אפשרית.
הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים, כי ג.ע.ש תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור פרטי גולש שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

ג.ע.ש אינה מפקחת ואינה יכולה לפקח על המסרים המועלים בצ'טים, והיא אינה אחראית בכל אופן שהוא למסרים כאמור. כל האחריות הנובעת מהעלאת מסרים לצ'טים מוטלת על המשתמש שהעלה אותם.

הצהרות המשתמש והתחייבויותיו
1. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, או בגין התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעם משתמש באתר. השימוש באתר יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית של כל גולש.

2. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי יתכן ובעתיד, באופן זמני או לאורך זמן ממושך, לא יהא הצ'ט זמין בשל צרכי תחזוקה ו/או צרכים אחרים וכי ממשקי השימוש בצ'ט עשויים להשתנות מעת לעת.

3. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ג.ע.ש ואתרי החברה אינה ערבה לכך ששימושך בשירות הצ'ט יהא מובטח ו/או שלא יופרע על ידי משתמש אחר ו/או פורצים לשירות ו/או ללא שגיאות.

4. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו/או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו/או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד ג.ע.ש ואתרי החברה בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.

5. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ג.ע.ש אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי הצ'ט יהיה ללא הפרעות או ללא תקלות, כי תקלות באתר תתוקנה, או כי השירות או השרת המספק את השירות יהיו נקיים מוירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים. תיקון פגמים באתר ייעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ג.ע.ש ואתרי החברה.

6. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל שימוש בחומר שאינם בעלי זכויות היוצרים בו, ללא הרשאתו של בעל הזכויות, עלול להפר זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או כל זכות אחרת לפי העניין וכי תעמוד לבעל הזכות עילת תביעה כנגדך.

7. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי השימוש בצ'ט ו/או באתר אינם יוצרים ו/או מקנים לך כל זכות שהיא בהם.

8. הודעות זבל, הצפות, פרסומות ומכתבי שרשרת אסורים בהחלט.

9. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל עליך איסור מוחלט לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות המערכת, או להפר אבטחה או אימות או להתערב באופן כלשהו במערכות ו/או ברשתות המחוברות לצ'ט, או להפר חוקים ו/או תקנות ו/או מדיניות ו/או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות.

10. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת האבטחה של המערכת ו/או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ג.ע.ש ואתרי החברה רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין.

11. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ג.ע.ש שומרת על זכותה לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.

12. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי ג.ע.ש ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם כתוצאה מהודעות שפרסמתם, ללא יוצא מן הכלל. שימושך באתר מהווה הסכמה ברורה לכך שאתה, ככותב ההודעה, הנך האחראי היחיד והישיר על תוכנה ועל התוצאות - הישירות והעקיפות - הנובעות ממנה. כמו כן, אתה תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוצאות הנובעות משימושך במידע שפורסם על ידי משתמשים אחרים בצ'ט. שימושך באתר מהווה גם הסכמה ברורה לכך, שהנך פוטר את ג.ע.ש ואתרי החברה ו/או מי מטעמה מכל אחריות שהיא על הודעותיך.

13. ג.ע.ש לא תהא אחראית בשום מקרה בקשר עם השימוש בצ'ט או תכנים הנכללים בצ'ט או בכל אתר קשור ו/או בקשר עם האפשרות או היעדרה של אפשרות להשתמש בשירות ובאתרים קשורים לכל נזק, ובין השאר - לאובדן שימוש, הפרעה לעסק ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, ספציפי, אקראי, תוצאתי ו/או מכל סוג שהוא (לרבות הפסד רווחים) ללא קשר לסוג הפעולה, אף אם ג.ע.ש ואתרי החברה ידעה ו/או יידעה אותך על אפשרות להיווצרות הנזקים המפורטים. סעיף זה יחול בכפוף לכל דין.

14. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי הנך הנושא באופן בלעדי במלוא הנטל לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהשימוש בצ'ט.

15. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידך ולגרום לך נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. לג.ע.ש לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.

16. על המשתמש בצ'ט מוטלת מלוא האחריות בגין השימוש בצ'ט, לרבות קשריך עם משתמשים אחרים בצ'ט.

17. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי חל איסור חמור על פגיעה בפרטיותם ובכבודם של גולשים אחרים בצ'ט, לרבות מסירת כל פרט מזהה אודותיהם (לרבות שם, גיל, פרטי התקשרות או כל פרט מזהה אחר) באמצעות הצ'ט.

18. הינך מתחייב לא לעשות כל שיומש מסחרי בנתונים ותוכן האתר. במידה ותעשה כן, הינך מתחייב לשפות את בעלי האתר בסכום שיקבע על ידם, ובתוספת הוצאות נילוות.

19. הנך מסכים לשפות את ג.ע.ש בגין כל דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות שכ"ט עו"ד, שנובעת משימושך בשירות, הפרת תנאי שימוש אלה או הפרת זכויות קניין רוחני או זכות אחרת של אדם או ישות על ידך או על ידי משתמש אחר הפועל באמצעות מחשבך או סיסמתך.

מדיניות הפרטיות באתר "ג.ע.ש ואתרי החברה"
ג.ע.ש ואתרי החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמש באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקראו אתרים אלה, למען הנוחות, "אתרי ג.ע.ש ואתרי החברה" או "האתרים"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתרים. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמשת ג.ע.ש ואתרי החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או נאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים
חלק מהשירותים באתרי ג.ע.ש ואתרי החברה, טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום. הואיל ו-ג.ע.ש תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

מאגר המידע
הנתונים שתמסור בעת הרשמה לשירותים באתרים / יצירת קשר או כל פעולה באמצעות מערכות החברה או באמצעות מערכות צד שלישי המשמשות את החברה, יישמרו במאגר המידע של ג.ע.ש ו/או מי מטעמה. הינך מאשר כי פרטים ונתונים אלה לרבות פרטים אישיים, תמונות, מיקום, תאור השרות, הקלטת שיחות השרות, מספרי טלפון, אנשי קשר, ודרכי יצירת קשר ישמשו את החברה לצורך שליחת הודעות / מידע ומבצעים בכל דרך כולל משלוח חומרים בדואר, דואר אלקטרוני, צירופך לקבוצות באפליקציות שונות כגון: וואטסאפ, פייסבוק מסנג'ר, טלגרם, אינסטגרם ועוד. כל זאת ללא צורך בקבלת אישור נוסף ממך.

השימוש במידע
בעת השימוש באתרים יתכן שיצטבר מידע על נוהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מספרי טלפון, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב/ מכשיר שבאמצעותו נכנסת לאתרים ועוד. ג.ע.ש ואתרי החברה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי ג.ע.ש, ייעשה על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין שבתוקף- וזאת למטרות המפורטות להלן:
* כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים - כדוגמת (אך לא רק) פורומים, משחקים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתרים.
* כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתרים וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את ג.ע.ש לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.
* לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, שתוכל להתאים להעדפותיך.
* לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך.
* כדי להתאים את המודעות שיוצגו לך בעת הביקור באתרי ג.ע.ש ואתרי החברה לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את ג.ע.ש לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשמך או בכתובתך.
* ג.ע.ש רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה, וכן מידע שיווקי ופרסומי בכל אמצעי פיזי או דיגיטלי - הן מידע שהיא עצמה תפרסם והן מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.
* ליצירת הקשר איתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.
* לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתרי ג.ע.ש ואתרי החברה.
* לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מפעם לפעם.

מסירת מידע לצד שלישי
ג.ע.ש ואתרי החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:
* בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של ג.ע.ש ואתרי החברה, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לג.ע.ש ולצד שלישי המוצגות באתרי ג.ע.ש. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר עמך.
* במקרה שתפר את תנאי השימוש באתרי ג.ע.ש ואתרי החברה, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתרים או איזה מהשירותים המוצעים בהם או תנאי שימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בקשר איתם, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה ג.ע.ש רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
* אם יינתן צו שיפוטי המורה לג.ע.ש ואתרי החברה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
* כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ג.ע.ש ואתרי החברה;
* בכל מקרה שג.ע.ש ואתרי החברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
* אם ג.ע.ש תארגן את פעילות האתרים במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה.

Cookies
האתרים משתמשים ב"Cookies" ("עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. Cookies הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי ג.ע.ש ואתרי החברה. חלק מה- Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבים שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקשים לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקרים מחדש במדורים באתרי ג.ע.ש המחייבים רישום, אך לא רק.

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. עליך לדעת, עם זאת, שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי ג.ע.ש ואתרי החברה או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשב בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתרי ג.ע.ש ואתרי החברה יותאמו להעדפותיך. הואיל וה- Cookies מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

אבטחת מידע
ג.ע.ש מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ג.ע.ש ואתרי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ג.ע.ש ואתרי החברה לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי ג.ע.ש ואתרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. ג.ע.ש תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לג.ע.ש ואתרי החברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרי ג.ע.ש ואתרי החברה - יוסיף להישמר בג.ע.ש ואתרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ג.ע.ש למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לג.ע.ש לפעול כאמור.

הצהרת נגישות

מבוא
האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

שימוש בתוכנת נגישות אתרים
אתר זה מופעל בעזרת תוכנת הנגשה של חברת https://www.negishim.org/ ומופעלת באמצעות שרת הנגשה ייעודי. התוכנה מאפשרת לאתר להיצמד להנחיות לנגישות תכנים באינטרנט WCAG 2.1 לרמה AA. התוכנה כפופה לתנאי השימוש של היצרן. אחריות השימוש והיישום באתר חלה על בעלי האתר ו/או מי מטעמו לרבות התוכן המוצג באתר בכפוף ולתנאי השימוש בתוכנה.כיצד עובדת ההנגשה באתר?
באתר מוצב תפריט הנגשה. לחיצה על התפריט מאפשרת פתיחת כפתורי ההנגשה. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפנים הפופולריים: Chrome,Firefox,edge,Opera,Safari-VoiceOver on a Mac. הגלישה במצב נגישות מומלצת בדפדפן הנפוץ בקרב הגולשים: כרום. בדפדפנים אחרים יתכנו אי תאימות עקב אי תאימות הדפדפנים עצמם לתקן.מה בתפריט?

מתן אפשרות לניווט ע״י מקלדת
התאמת אתר עבור טכנולוגיות מסייעות (NVDA וכד׳)
הגדלת פונט האתר ל־5 גדלים שונים
עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים
שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה
שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר
התאמת אתר לעיוורי צבעים
שינוי הפונט לקריא יותר
הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן

הגדלת התצוגה לכ־200%
הדגשת קישורים באתר
הדגשת כותרות באתר
במידה וקיים הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות

הבהרה
חרף מאמצנו לאפשר גלישה באתר נגיש עבור כל דפי האתר, יתכן ויתגלו דפים באתר שטרם הונגשו, או שטרם נמצא הפתרון הטכנולוגי המתאים.
אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר, ככל האפשר, וזאת מתוך אמונה ומחויבות מוסרית לאפשר שימוש באתר לכלל האוכלוסייה, לרבות אנשים עם מוגבלויות.

שליחת משוב
אנו מקדמים בברכה משוב מהמשתמשים שלנו. אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בבעיה מיוחדת בנושא הנגישות, נשמח לקבלת משוב באמצעות מילוי טופס המשוב שלנו הממוקם בתחתית העמוד.

שינויים במדיניות
ג.ע.ש ואתרי החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ו/או מהוראות תנאי השימוש ותקנון האתר ללא צורך בהודעה מוקדמת

האתר הינו אתר פרטי אשר כל גלישה בו הינה בכפוף לתקנון זה. גולש/ת אשר ביצעו פעולה כלשהיא באתר ומסרו מרצונם מידע לצורך יצירת קשר עם באתר וא/או נותני שרות המופיעים באתר - מסכים בזאת לקבל מידע, עדכונים, מבצעים הטבות בכל דרך, בין אם בדואר אלקטרוני, הודעת טקסט, גלויה ובכל דרך אחרת לפי שקול דעתה הבלעדי של החברה. בשימוש באתר הנני מתחייב כי במידה ואגלוש ו/או אבצע פעולה באמצעות האתר/ים, ואחליט לתבוע את בעלי האתר ו/או מי מטעמם מתוך כוונה לגרום נזק לפעילותו התקינה של האתר ו/או לגרום נזק שלא ביושר לחברה המפעילה - אהיה מחויב לשלם סכום בסך 50,000 ש"ח +הוצאות ישירות ועקיפות בגין כל תביעה יחידנית.


תקנון

תנאי שימוש ותקנון האתר